ΑΡΑΧΝΗ NEWS - ΤΟ BLOG ΣΑΣ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Επιδότηση ως και 100% από τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξεκινούν άμεσα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020). Τέσσερις μεγάλες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει στα «σκαριά» το υπουργείο Ανάπτυξης. 
Τουρισμός, αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, logistics, ενέργεια, υγεία, τεχνολογία και κατασκευές είναι μερικοί μόλις από τους κλάδους που τυγχάνουν χρηματοδότησης από τις δράσεις. Βάσει υπολογισμών, από τα 350 εκατ. ευρώ που θα δοθούν μέσω αυτών θα ωφεληθούν περισσότερες από 5.000 νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς επίσης 2.800 πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης.
Πρόκειται ουσιαστικά για τις πρώτες προδημοσιεύσεις των προκηρύξεων των κοινοτικών προγραμμάτων. Θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής του ενδιάμεσου φορέα που θα αναλάβει να τρέξει την εκάστοτε δράση και μέσα στον Νοέμβριο θα βγουν οι προκηρύξεις, οπότε και θα έχουν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον σε δύο προγράμματα η επιδότηση μπορεί να φθάνει ακόμα και το 100%.
Ακολουθούν αναλυτικά οι δράσεις:

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί σε δυο κύκλους με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 25 εκατ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ.€).
Η προκήρυξη της Δράσης θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2015 και οι υποβολές των επιχειρηματικών σχεδίων θα διαρκέσουν μέχρι και το Νοέμβριο. Μέσω της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 25 ετών ή από ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.   
Ενδεικτικά δικαιούχοι δύναται να είναι οι εξής ειδικότητες: Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Δικηγόροι,  Κοινωνιολόγοι, Διακοσμητές, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Προγραμματιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μηχανικοί πάσης ειδικότητας, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Μεταφραστές, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Λογοθεραπευτές, Μουσικοί, Σκηνοθέτες, Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον Οδηγό της Δράσης.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα επιχορηγούνται κατά 100% για δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ και οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών όπως: Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α), Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία κ.α.)
 
2.  ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Δράση πρόκειται να εκδοθεί σε άμεσο χρόνο και στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του Τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, θα έχει η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.
Οι Τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη Δράση, είναι: η Αγροδιατροφή, η Ενέργεια, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία, το Περιβάλλον, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η Υγεία και τα Φάρμακα, τα υλικά και οι κατασκευές.
Δικαιούχοι στη Δράση μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά το χρόνο της υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Μέσω της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Δαπάνες που θα ενισχυθούν, θα είναι η προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.), δαπάνες για προβολή και δικτύωση, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός. 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο: έως 50.000 € συνολικού κόστους, με επιχορήγηση έως 100%.
Προϋπολογισμός δράσης: 120.000.000€ (δύο κύκλοι των  60.000.000€ )

3. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Δράση για την "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου 2015 και στόχο έχει την ενίσχυση υφιστάμενων και μόνο τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστο επί μια διετία) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά του τουριστικού κλάδου.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν δύναται να είναι κατά τον ορισμό της Ε.Ε. πολύ μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.) και μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο του Τουρισμού. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.
Ενισχυόμενες δαπάνες για τη Δράση, δύναται να είναι:  ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, επιμέρους ενέργειες εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας, δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και λοιπών συστημάτων και πιστοποίηση αυτών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος, δαπάνες που σχετίζονται με την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κόστους νέου προσωπικού κ.ά.
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης θα είναι 50.000.000€ και θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι προκηρύξεων των 25.000.000€ η καθεμιά. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί, ο προϋπολογισμός του, θα μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € - 300.000 € και η επιδότηση θα είναι 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών επενδυτικών σχεδίων θα μπορούν να είναι μέχρι 18 μήνες.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αποτελεί μια από τις εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Στόχος του είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα, θα βοηθηθούν ώστε να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας και σε ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Το πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) η οποία και θα κατανεμηθεί στις δεκατρείς περιφέρειες της Χώρας.
Θα επιχορηγηθούν σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000€ έως 300.000 € με οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ΜΟΝΟ υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ(εκτός του Τουρισμού), και εξαιρούνται δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον κανονισμό για τις Ενισχύσεις De minimis, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, θα πρέπει να έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ έτσι όπως αυτοί θα καθοριστούν στον Οδηγό του Προγράμματος και να διαθέτουν νομική μορφή (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων).
Επιλέξιμες ενέργειες:
-      Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση για προϊόντα και υπηρεσίες
-      Προβολή /  Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
-      Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίηση αυτής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
-      Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
-      Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
-      Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών
-      Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά Περιφέρεια. Οι προτάσεις εξετάζονται ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. 
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Τσε Γκεβάρα Φιντέλ Κάστρο Μάριο Τεράν Σαλασάρ Η δολοφονία του Τσε κι ο ευεργετηθείς από την Κούβα δήμιός του…


Ήταν 9 Οκτωβρίου 1967, Κυριακή τότε. Ο εμβληματικός ήδη επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα περνούσε δια παντός στη σφαίρα του μύθου, δολοφονημένος από άγημα του βολιβιανού στρατού.  «Λεπτομέρεια», σημαντική από συμβολικής (κι όχι μόνο)  πλευράς: Ο άνθρωπος που πίεσε τη σκανδάλη και σκότωσε τον Τσε, έπειτα από 39 χρόνια, γερασμένος πια και φτωχός, κινδύνευε να χάσει την όρασή του. Την έσωσε χάρη στην φροντίδα Κουβανών γιατρών!

«Έκανα ένα βήμα πίσω προς την πόρτα, έκλεισα τα μάτια μου και έριξα τις πρώτες σφαίρες. Ο Τσε έπεσε στο πάτωμα, τα πόδια του έσπασαν, παραμορφώθηκε κι άρχισε να χάνει πολύ αίμα. Συνήλθα λίγο και τον πυροβόλησα ξανά πετυχαίνοντας το ένα του χέρι, τον ώμο και τελικά την καρδιά»

Έτσι περιέγραψε ο Μάριο Τεράν Σαλασάρ , όταν πια ήταν 72 χρονών, πώς σκότωσε τον Τσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους  Ιδελφόνσο Ολμεδο και Χουάν Χοσέ ντελ Τόρο, της ισπανικής εφημερίδας «El Mundo». Στρατιώτης απλός ήταν και έλαβε από τον συνταγματάρχη Χοακίν Ζεντένιο τη διαταγή να γίνει ο δήμιος του Αργεντίνου επαναστάτη.

Όταν ο Μάριο Τεράν Σαλασάρ μπήκε στο δωμάτιο , όπου βρισκόταν το Τσε, εκείνος αντελήφθη τον λόγο της «επίσκεψης» και του είπε: «Είσαι εδώ για να με σκοτώσεις. Ηρέμησε, πρόκειται να σκοτώσεις έναν άνθρωπο». Σύμφωνα με την εκμυστήρευσή του, ο Σαλασάρ ένιωσε ζάλη και φόβο, ακούγοντας αυτά τα «κατευναστικά» λόγια του Τσε… .

Άλμα στο χρόνο: Ο γερασμένος Σαλασάρ κινδύνευε να χάσει το φώς του, καθώς έπασχε από καταρράκτη, του οποίου η αντιμετώπιση δεν ήταν, ούτε είναι, απλή υπόθεση για τους φτωχούς κατοίκους χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ποιοι έσωσαν την όρασή του, το 2006; Κουβανοί γιατροί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Επιχείρηση Θαύμα», προσφέροντας αφιλοκερδώς υπηρεσίες σε ασθενείς της Λατινικής Αμερικής.  Έκαναν χειρουργική επέμβαση στον  Τεράν και έτσι αυτός συνέχισε να βλέπει…

Ένα χρόνο αργότερα, με τη συμπλήρωση 40 ετών από τη δολοφονία του Τσε, ο γιός του Μάριο Τεράν Σαλασάρ έστειλε σε εφημερίδα της Βολιβίας ευχαριστήριο μήνυμα προς τους Κουβανούς γιατρούς που αποκατέστησαν την όραση του πατέρα του. Του ανθρώπου που σκότωσε τον Τσε Γκεβάρα…

«Θυμηθείτε αυτό το όνομα – Μάριο Τεράν – ένας άνδρας που εκπαιδεύτηκε για να σκοτώσει μπορεί και πάλι να βλέπει χάρη στους γιατρούς που ακολουθούν τις ιδέες του θύματός του», σχολίασε η εφημερίδα «Gramna» της Κούβας.«Να φαίνεται ότι σκοτώθηκε σε μάχη»...  

Ήταν λοιπόν σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, του 1967… Ο Μάριο Τεράν Σαλασάρ δεν θα μπορούσε ασφαλώς να φανταστεί τότε – και προφανώς δεν θα τον ενδιέφερε – ότι το ηλικίας 39 ετών θύμα του θα γινόταν αιώνιο σύμβολο. Σε t-shirts, σε αναρίθμητες αφίσες νεανικών δωματίων ανά τον κόσμο, στα εμβλήματα ροκ συγκροτημάτων («Rage Against The Machine»). 

Η φωτογραφία του Τσε με τον μπερέ, όπως την τράβηξε το 1960 ο Αλμπέρτο Κόρντα, έγινε σήμα κατατεθέν της μετά το 1967 εποχής. Και φυσικά παραμένει άφθαρτο σύμβολο εξέγερσης, υπερηφάνειας, αντικομφορμισμού. Οι λόγοι προφανώς δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης…  

Το 1967, η «αντίστροφη μέτρηση» προς το τέλος της ζωής του Τσε άρχισε, όταν Βολιβιανοί στρατιώτες,  με την υποστήριξη της CIA, τον εντόπισαν (8 Οκτωβρίου) στην τοποθεσία Κεμπράδα Ντελ Ιούρο. Στη σφοδρή μάχη που ακολούθησε, οι περισσότεροι από τους 17 συντρόφους του Τσε σκοτώθηκαν – λίγοι κατόρθωσαν να διαφύγουν. Ο Τσε συνελήφθη, τραυματισμένος στο πόδι.

Στις 9 Οκτωβρίου, μετέφεραν τον Τσε στην αίθουσα ενός εγκαταλελειμμένου σχολείου στο χωριό Λα Χιγκέρα. Η διαταγή του δικτάτορα Μπαριέντος, ήταν σαφής. Ο Τσε έπρεπε να πεθάνει, αλλά να φανεί ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μάχης…

Ο τάφος του αποκαλύφθηκε το 1997, κοντά στο αεροδρόμιο του Βαγιεγκράντε. Τον αποκάλυψε ομάδα Κουβανών ιατροδικαστών. Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Κούβα και ετάφησαν στο Μαυσωλείο της Σάντα Κλάρα, παρουσία του προέδρου Φιντέλ Κάστρο και χιλιάδων Κουβανών. 

Ποιος ήταν ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.

Γεννήθηκε στην Αργεντινή το 1928. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Παράλληλα με τις σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, ταξίδεψε στη Νότια Αμερική με τη μοτοσικλέτα του. Έγινε μάρτυρας της φτώχειας και της καταπίεσης. Πήρε το πτυχίο της ιατρικής το 1953 και συνέχισε τα ταξίδια του στη Λατινική Αμερική. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, συναντήθηκε με τον Φιντέλ Κάστρο και την ομάδα των εξόριστων επαναστατών, στο Μεξικό. Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην κουβανέζικη  επανάσταση που ανέτρεψε τη δικτατορία του  Φουλχένσιο Μπατίστα, το 1959. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Φιντέλ και υπουργός βιομηχανίας στην επαναστατική κυβέρνηση. Ο «καλλιτέχνης του επαναστατικού πολέμου», όπως  τον χαρακτήρισε ο Φ. Κάστρο, έφυγε από την Κούβα (πιθανόν και λόγω διαφορών με τον Φιντέλ, σε θέματα οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής) και αφοσιώθηκε στην αρωγή προς επαναστατικά κινήματα άλλων χωρών. Έτσι βρέθηκε και στη Βολιβία, όπου «τον περίμενε» ο θάνατος.
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Γυναίκα-αράχνη «αποπλανεί» άνδρες online με σκοπό να τους εκβιάσειΑφού πρώτα τους ενθαρρύνει να γδυθούν ή να διεγερθούν σεξουαλικά, τους βιντεοσκοπεί μέσω Skype και εν συνεχεία τους εκβιάζει. 


Στα δίχτυα μιας ελκυστικής γυναίκας έχουν πέσει δεκάδες άνδρες στη Βρετανία που αρχικά θεωρούν πως έκαναν μία καλή γνωριμία μέσω Skype, στη συνέχεια όμως αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει θύμα εκβιασμού. 

Η «γυναίκα-αράχνη» του Διαδικτύου, αφού πρώτα τους ενθαρρύνει να γδυθούν ή να διεγερθούν σεξουαλικά, τους βιντεοσκοπεί μέσω Skype και εν συνεχεία τους εκβιάζει λέγοντάς τους ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το πιπεράτο υλικό για να τους ντροπιάσει σε γνωστούς και φίλους. 
Η αστυνομία της Βρετανίας έχει κινητοποιηθεί και προειδοποιεί τους εκπροσώπους του ισχυρού φύλου ότι η μυστηριώδης γυναίκα είναι αδίστακτη. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 καταγγελίες από άντρες ηλικίας 17 έως 36 ετών. Η νεαρή ελκυστική γυναίκα αλιεύει τα θύματά της μέσω των social media. Συνήθως κάνει αίτημα φιλίας στο Facebook και στη συνέχεια ανοίγει την... συζήτηση μέσω Skype. 

Το επόμενο βήμα της είναι να δημιουργήσει ερωτικό κλίμα οδηγώντας τον συνομιλητή της στο σημείο που θέλει αυτή: Να αρχίσει, δηλαδή, να γδύνεται και να διεγείρεται σεξουαλικά προκειμένου η ίδια, όπως ισχυρίζεται, να παίρνει «μάτι». Έχοντας καταγράψει το στριπτίζ κι ότι άλλο κάνει ο συνομιλητής της, επικοινωνεί στη συνέχεια μαζί του και τον εκβιάζει με τον εξής τρόπο: του ζητά χρήματα, περίπου 500 λίρες, για να μην ανεβάσει το σχετικό βίντεο στα social media εκθέτοντας το θύμα σε συγγενείς και φίλους. 

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή, Τζον Χέιζελντιν, πολλά από τα θύματα διαμένουν στην περιοχή Welwyn Hatfield, πιθανότατα γιατί η περιοχή αυτή έχει αρκετούς φοιτητές. 
25ΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΛΟXIΑΣ Η ΠΡΩΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ APACHE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

η 25χρονη Αθηνά Πανουργιά
η 25χρονη Αθηνά Πανουργιά
Πρόκειται για την 25χρονη Αθηνά Πανουργιά, που γράφει πλέον τη δική της ιστορία ως απόγονος του φημισμένου οπλαρχηγού Πανουργιά, ήρωα της επανάστασης του 1821.

Μετά από 5 μήνες σκληρής θεωρητικής εκπαίδευσης, 50 ώρες πτήσης και 20 ώρες εξομοίωσης στις ΗΠΑ, η αρχιλοχίας Πανουργιά είναι η πρώτη γυναίκα χειριστής στα ελικόπτερα Apache, στην Ελλάδα. Ένα «όνειρο ζωής» σύμφωνα με την ίδια, που κατάφερε και «άλωσε» έναν έως πρότινος ανδροκρατούμενο χώρο. «Ήθελα από μικρή να κάνω μια δουλειά που θα είχε δράση και ανεβάζει στο «κόκκινο» την αδρεναλίνη.


Από μικρή φανταζόμουν να φοράω στολή. Ίσως να έπαιξε ρόλο το επίθετο … το γονίδιο που λέμε αλλά σίγουρα κόλλησα το «μικρόβιο» από ιστορίες για το στρατό που μου έλεγε συνέχεια ο πατέρας μου», λέει στο , συμπληρώνοντας με νόημα πως χρειάστηκαν πολλές προσωπικές θυσίες, κόπος και κούραση για να πετύχει τον στόχο της, που απαιτεί κινήσεις ακρίβειας, αποφασιστικότητα, γρήγορη σκέψη και ατσάλινα νεύρα.

Η 25χρονη αρχιλοχίας δεν αρκέστηκε στα μεταφορικά ελικόπτερα UH-1, των οποίων είναι άριστη χειριστής, αλλά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα της στα πλέον υπερσύγχρονα Αpache που αποτελούν την «κορωνίδα» της Αεροπορίας Στρατού και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα στον εχθρό.

Συναντήσαμε την αρχιλοχία Πανουργιά στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, λίγο πριν από μία ακόμη πτήση επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαζί με έναν έμπειρο συνάδελφο της που εκτελεί χρέη κυβερνήτη, με την ίδια να κάθεται στο μπροστινό cockpit ως συγκυβερνήτης και χειριστής των οπλικών συστημάτων. «Οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες για όλους μας, είτε πρόκειται για άντρες είτε για γυναίκες. Έχουμε άριστη συνεργασία και ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο. Άλλωστε στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση, ώστε όταν μας ζητηθεί να εκτελέσουμε το καθήκον μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Αναλαμβάνω τα ίδια καθήκοντα, έως τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους άντρες συναδέλφους μου, που με αντιμετωπίζουν χωρίς καμία απολύτως διάκριση» συμπληρώνει η ίδια με νόημα. Η ίδια στέλνει και ένα μήνυμα σε όσες νέες κοπέλες θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. «Αν πραγματικά το θέλουν και τους συναρπάζει να πετούν στρατιωτικά ελικόπτερα ας το τολμήσουν. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» λέει με νόημα. Σήμερα η Αεροπορία Στρατού, διαθέτει συνολικά 13 γυναίκες χειριστές ελικοπτέρων. Η αρχιλοχίας Πανουργία είναι η μοναδική σε επιθετικό Apache.


Όπως λέει, στην αρχή η μητέρα της ήταν ιδιαίτερα διστακτική για τις επιλογές της. Σήμερα οι γονείς της, είναι περήφανοι για την ίδια και δεν τον κρύβουν. Η 25χρονη αρχιλοχίας, ζει στο Βόλο και ελεύθερο χρόνο της προτιμάει να τον διαθέσει στο γυμναστήριο, τον κινηματογράφο, σε ταξίδια ή με φίλους και φίλες που ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως η «κολλητή» τους κουμαντάρει ελικόπτερα Apache. «Στην αρχή δεν τον πιστεύουν. Αποφεύγω βασικά τις λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρουν. Εντυπωσιάζονται και προσπαθούν να μάθουν περισσότερα» λέει η ίδια. Από τους επόμενους στόχους,, είναι η δημιουργία οικογένειας. «Καλή η καριέρα, αλλά καλή και οι οικογένεια. Και τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορώ να είμαι καλή σύζυγος και καλή μητέρα εξίσου με καλή χειριστής στα Apache» καταλήγει.


Από την πλευρά του ο διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού κ.Αθανάσιος Τσιλικούδης, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την 25χρονη αρχιλοχία, που κατάφερε κάτι που έως πρότινος στις τάξεις της Αεροπορίας Στρατού φαινόταν ακατόρθωτο. «Πολύ γρήγορα η αρχιλοχίας Πανουργία είχε εντυπωσιάσει τους εκπαιδευτές της από τις θεωρητικές και πτητικές επιδόσεις της. Είναι αυτονόητο πως στα επιθετικά ελικόπτερα οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες αφού σκοπός τους τους έχουν να μπουν στη μάχη με ικανοποιητικά αποτελέσματα και να πετύχουν την αποστολή τους και να γυρίσουν πίσω» δήλωσε ο κ.Τσιλικούδης, καταλήγοντας με νόημα : «Όπως έγινε αντιληπτό δεν χρειάζεται μυϊκή δύναμη για να πετάξεις με ελικόπτερο. Αυτό που χρειάζεται είναι θέληση, τόλμη, γνώσεις και ικανότητες. Αυτά τα τέσσερα στάνταρτ πρέπει να πληρούν τα πληρώματα των ελικοπτέρων, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες».

To βρέθηκε στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, και με την κάμερα του Γουίλιαμ Φέιθφουλ κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από μία ακόμη επιχειρησιακή πτήση της αρχιλοχία Αθηνάς Πανουργιά.

Πηγή ➤ protothema.gr


Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Επικά: Τα 23 ελληνικά τατουάζ που «σάρωσαν» στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες! (PHOTOS)

Επικά: Τα 23 ελληνικά τατουάζ που «σάρωσαν» στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες! (PHOTOS)

Κάποια ωραία, κάποια άλλα.. όχι και τόσο!

topnewsgr_gr_tattoo3

topnewsgr_gr_tattoo4

topnewsgr_gr_tattoo5

topnewsgr_gr_tattoo6

topnewsgr_gr_tattoo7

topnewsgr_gr_tattoo8

topnewsgr_gr_tattoo9

topnewsgr_gr_tattoo10

topnewsgr_gr_tattoo1

topnewsgr_gr_tattoo2

topnewsgr_gr_tattoo19

topnewsgr_gr_tattoo110

topnewsgr_gr_tattoo111

topnewsgr_gr_tattoo112

topnewsgr_gr_tattoo11

topnewsgr_gr_tattoo12

topnewsgr_gr_tattoo13

topnewsgr_gr_tattoo14

topnewsgr_gr_tattoo15

topnewsgr_gr_tattoo16topnewsgr_gr_tattoo18


ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΤΗ Η ΚΥΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΛΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ...Ήταν το μακρινό 1930, όταν ο Νίκος Βερόπουλος με δανεικά χρήματα, άνοιξε κατάστημα τροφίμων (σε χονδρική και εισαγωγική βάση), στην Αθήνα, στην οδό Σοφοκλέους. 

Ογδονταπέντε χρόνια μετά, η...


εγγονή του Νίκου Βερόπουλου και κόρη του Κώστα Βερόπουλου, Αθηνά Βεροπούλου – Μπατάγια βρίσκεται (και) αυτή στη περίφημη λίστα Λαγκάρντ μαζί με το σύζυγό της. 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και επίπονες έρευνες των Οικονομικών Εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρη, η κ. Βεροπούλου πλήρωσε 163.000 ευρώ πρόστιμο από το συνολικό ποσό των 912.000 ευρώ το οποίο είχε επιβεβαιωθεί. 

Η κίνηση της μεγαλομετόχου της αλυσίδας των σούπερμαρκετ είχε σαν στόχο να αποφευχθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της ιδίας αλλά και του συζύγου της, καθώς σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν επιστρέψει τα χρήματα δεν διώκεται. 

Αξίζει να σημειωθεί πως 23 φυσικά πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στην περίφημη «Λίστα Λαγκάρντ», μεταξύ των οποίων γνωστοί εφοπλιστές, μεγαλοεκδότες και άλλοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες, ελέχθησαν ήδη από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα σημαντικού ύψους και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν συνολικά πάνω από 14,7 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. 

Την ίδια στιγμή οι εισαγγελικές έρευνες συνεχίζονται και τα στόματα ανοίγουν σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται δύο παράλληλες έρευνες. Ο κύριος όγκος της υπόθεσης διερευνάται από τους Οικονομικούς εισαγγελείς που ελέγχουν ένα προς ένα τα 2062 ονόματα της διαβόητης λίστας. 

Το οξύμωρο είναι ότι παρά την φαινομενική σπουδή της κυβέρνησης να επιταχυνθούν οι έρευνες οι κ.κ. Αθανασίου και Μπρης δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη ως προς το αίτημα της στελέχωσης με επαρκές επιστημονικό προσωπικό. 

Την ίδια στιγμή ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ελέγχει την περίπτωση του Σταύρου Παπασταύρου, πρώην συμβούλου του Αντώνη Σαμαρά. 

Στην Εισαγγελία πρωτοδικών τέσσερις δικαστικοί λειτουργοί εξετάζουν τα νέα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση τους μετά την κατάθεση Φαλτσιανί. Συγκεκριμένα επιχειρηματικά πρόσωπα και δικηγόροι φέρονται να εμπλέκονται σε δασώδη υπόθεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε μαύρο χρήμα. Τα στόματα που έχουν ανοίξει μεχρι στιγμής οδήγησαν τον υπουργό για την διαφθορά κ. Παπαγγελόπουλο στη διαβίβαση ογκωδέστατου φακέλου προς τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών κ. Ζαγοραιο. 

Μάλιστα τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται και νέο εισαγγελικό ταξίδι για νέα κατάθεση του ανθρώπου που διέλυσε το κάστρο της hsbc στην Ελβετία. 


http://dimotikosafari.blogspot.gr/


Στην Καβάλα ψάχνουν χρυσές λίρες αξίας 300.000.000 ευρώ - Σε ποιο σημείο πιστεύουν ότι είναι θαμμένες

Έξι σύγχρονοι «Ιντιάνα Τζόουνς», που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θα επιχειρήσουν να φέρουν στο φως χρυσές λίρες αξίας 300.000.000 ευρώ, που πιστεύουν ότι είναι θαμμένες στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», oι έξι φίλοι, 50-65 ετών, από τη Χρυσούπολη Καβάλας και τον Νέστο Ξάνθης είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Υπολογίζουν όμως ότι η ζωή τους θα αλλάξει τους επόμενους μήνες και μάλιστα έχουν εξασφαλίσει και την πολυπόθητη άδεια για να ξεκινήσουν.
Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι σε βάθος τριών μέτρων, στα έγκατα του στρατιωτικού αεροδρομίου, είναι θαμμένες 1.000.000 χρυσές λίρες και πως μόνο αυτοί γνωρίζουν πού βρίσκονται, καθώς τους αποκάλυψε το μυστικό ένας Ρώσος αξιωματικός, ο οποίος συμμετείχε στην κατασκευή του αεροδρομίου και είναι ο άνθρωπος που έκρυψε στο σημείο τον θησαυρό.
Πρόκειται για λίρες των Άγγλων που δεν μπορούσαν να τις πάρουν μαζί τους και αποφάσισαν να τις θάψουν, λέει στην εφημερίδα ένας από τους επίδοξους χρυσοθήρες.
Οι έξι φίλοι πέρασαν έναν μαραθώνιο 10 ετών ώσπου να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη άδεια, καθώς ο χώρος είναι στρατιωτικός και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες πολλές. Κατέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα και πήραν πράσινο φως από τις αρμόδιες αρχές. Θα είναι η πρώτη φορά που ιδιώτες θα πατήσουν το πόδι τους σε στρατιωτική έκταση για να αναζητήσουν θησαυρό.
Το αεροδρόμιο στον Αμυγδαλεώνα κατασκευάστηκε το 1947 ως στρατιωτικό αεροδρόμιο με χρήματα της αμερικανικής βοήθειας.

Νέα ανακάλυψη: Τι βρήκε η NASA στον ΠλούτωναΜετά την ιστορική ανακάλυψη του ρέοντος νερού στον Αρη, η NASA αναμένεται να προχωρήσει σε μία ακόμα αποκάλυψη, που αυτή τη φορά έχει σχέση με τον πλανήτηΠλούτωνα.

Αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίας υψηλής ευκρίνειας του Πλούτωνα από το διαστημόπλοιο New Horizons, που εκτοξεύθηκε για να μελετήσει τον πλανήτη, ο επικεφαλής της αποστολής Δρ. Άλαν Στερνανακοίνωσε πως η NASA θα ανακοινώσει μία «εκπληκτική» ανακάλυψη.

«Αυτός ο κόσμος είναι ζωντανός. Υπάρχουν καιρικές συνθήκες, έχει ομίχλη στην ατμόσφαιρα, ενεργή γεωλογία…», δήλωσε ο καθηγητής.

Όπως στην περίπτωση του Άρη, και σε αυτή του Πλούτωνα, η NASA αποκαλύπτει εκ των προτέρων ελάχιστα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα θα μπορούσε να πρόκειται για τον εντοπισμό «μίας πλανητικής κηλίδας ή ενός συγκεκριμένου τύπου ορυκτού».

Παράλληλα κυκλοφορεί και μία ακόμα θεωρία που αφορά στην ύπαρξη παγωμένου ωκεανού κάτω από την πλανητική επιφάνεια.

Το παγωμένο νερό κάτω από την επιφάνεια του Πλούτωνα θα μπορούσε να μετατοπιστεί και να προκαλέσει ρωγμή στο έδαφος, οδηγώντας στο σχηματισμό «κρύων ηφαιστείων» στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με άλλα σενάρια οι επιστήμονες ενδέχεται να ανακοινώσουν ότι ο πλανήτης θα μπορούσε να φιλοξενήσει «εξωγήινη ζωή».


Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για το Αγιωργίτικο

Μια εκλεκτή πολυδυναμική ποικιλία μας συστήνεται ως «Μαύρη Νεμέα» και έχουμε πραγματικά πολλούς λόγους για να την αγαπήσουμε ως Αγιωργίτικο!
Ο τόπος καταγωγής της, η Νεμέα, έχει χαρακτηριστεί από το 1971 ως η ζώνη για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης(ΠΟΠ). Το μοναδικό είναι πως εκτείνεται σε δύο περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας που και οι δύο βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Η κύρια ζώνη είναι αυτή της Νεμέας ενώ ακολουθούν οι περιοχές Συκυώνιων και Στυμφαλίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η ποικιλία Αγιωργίτικο έχει δώσει εξαιρετικά αποτέλεσματα και σε περιοχές εκτός ζώνης όπως στην Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Εύβοια.
Στη Νεμέα έχεις την πολυτέλεια να συναντήσεις περίπου 30 Οινοπαραγωγικές μονάδες με τις περισσότερες από αυτές να είναι επισκέψιμες και 20.000 καλλιεργημένα με αμπέλια στρέμματα σε υψόμετρο από 200 έως 850 μέτρα. Είναι μια εκδρομή που αν μπορείς να την κάνεις, μην την αναβάλλεις άλλο.
Την μεγαλύτερη σταφυλική παραγωγή της περιοχής καταλαμβάνει η ποικιλία Αγιωργίτικο. Η τεχνολογική ωριμότητα των παραγωγών επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών τύπων οίνων ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, την σύσταση του εδάφους και τις μεθόδους οινοποίησης που εφαρμόζονται. Μπορεί να δώσει ευρεία γκάμα από ξηρούς ερυθρούς έως γλυκείς οίνους αλλά και κάποιες φορές αφρώδεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ambeli
Είναι ποικιλία ζωηρά παραγωγική και δείχνει έντονη ευαισθησία στον μύκητα περονόσπορο και λιγότερη στο ωίδιο και στις έντονες κλιματικές αλλαγές (ξηρασία, παγετό). Παρόλο αυτά θεωρείται μια από τις πιο ευγενέστερες ερυθρές ποικιλίες της Νότιας Ελλάδας.
Οι ρώγες της ποικιλίας Αγιωργίτικο είναι μετρίου μεγέθους και στηρίζονται σε τσαμπιά κυλινδροκωνικά. Η σάρκα είναι σχετικά μαλακή με παχύ φλοιό και χρώμα καθαρά κυανόμαυρο. Ο όψιμος τρυγητός σε υψόμετρο από 500 έως 850 μέτρα μπορεί να καθυστερήσει την ωρίμανση του καρπού αλλά η συγκέντρωση των οξέων μαρτυρά ερυθρούς φρέσκους οίνους και σπινθηροβόλα ροζέ. Σε χαμηλότερο υψόμετρο από 300 έως 500 μέτρα δίνει κρασιά τα δεκτικά σε βαθιά παλαίωση με πολύπλοκα αρώματα, ισοροπημένη οξύτητα και ευγενείς ταννίνες. Ενώ, τα γλυκά αποτελέσματα φαίνονται στο πιο χαμηλό υψόμετρο που μετρά μόλις από 200 έως 300 μέτρα γης.
Τα γνώριμα γευστικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Αγιωργίτικο είναι τα μικρά κόκκινα φρούτα όπως δαμάσκηνο, βύσσινο, φράουλα που τα συναντά κανείς στα πιο φρέσκα ερυθρά ή ροζέ κρασιά.
Στα βαθιάς παλαίωσης, τα αρώματα της βιολέτας, του πράσινου τσαγιού και του καπνού παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ ακολουθούν με εξίσου σημαντικό γευστικό τόνο τα αρώματα ξηρών καρπών, μπαχαρικών (μαύρο πιπέρι) και οι γλυκές νότες γαρύφαλλου και βανίλιας. Το μελάνι και η πικρή σοκολάτα στους πιο δουλεμένους ουρανίσκους ανιχνεύεται στην επίγευση με τις βελούδινες ταννίνες και την οξύτητα να ισορροπούν μοναδικά.
Άννα Κρανιά, Οινολόγος


Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Παγκόσμιο σοκ και συγκίνηση για τον Γκερντ ΜίλερΣοκ στους εραστές του ποδοσφαίρου προκαλεί η αποκάλυψη πως ο Γκερντ Μίλερ, ένας από τους πιο δεινούς σκόρερ όλων των εποχών, πάσχει από Αλτσχάιμερ… 

Στις 3 Νοεμβρίου ο Γκερντ Μίλερ θα γίνει 70 ετών. Δυστυχώς, τα φετινά γενέθλια θα είναι εντελώς διαφορετικά από πολλά προηγούμενα καθώς έγινε γνωστό πως ο επιθετικός-θρύλος της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας πάσχει από Αλτσχάιμερ, μια αδυσώπητη εκφυλιστική ασθένεια που αποτελεί μάστιγα για την αποχή μας καθώς δεν υπάρχει θεραπεία. 
Το σοκαριστικό γεγονός γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα των Βαυαρών, συνοδευόμενη από την παράκληση Τύπος και οπαδοί να σεβαστούν την ανάγκη τόσο του ίδιου όσο και των οικείων του να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση όπως πρέπει. Δίχως ενοχλήσεις και αχρείαστες συγκινήσεις. Όπως έγινε γνωστό, η κατάστασή του ήταν τέτοια ώστε τον περασμένο Φεβρουάριο το αξεπέραστο «εννιάρι» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου χρειάστηκε να μεταφερθεί από το σπίτι του σε κλινική για να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Σύμφωνα με το θεράποντα ιατρό του, Χανς Φερστλ, χάρη στη συμπαράσταση της οικογένειας αλλά και της Μπάγερν η κατάστασή του μπορεί να είναι διαχειρίσιμη για μερικά χρόνια ακόμα… 

Ο Γκερντ Μίλερ υπήρξε συνώνυμο του γκολ καθώς μάλλον γεννήθηκε για να σκοράρει. Στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος δύσκολα βρίσκει κανείς σέντερ φορ με τόσο ανεπτυγμένη την αίσθηση του γκολ. Έχοντας απόλυτη επίγνωση της δικής του θέσης σε σχέση με την μπάλα και το τέρμα, κατάφερε να ολοκληρώσει την καριέρα του με στατιστικά απίθανα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την εποχή που αγωνίστηκε. 

Με τη φανέλα των Βαυαρών σημείωσε 533 γκολ σε 585 συμμετοχές, ενώ με την εθνική Δυτικής Γερμανίας 68 τέρματα σε 62 –μόλις- παιχνίδια! Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε 13 τίτλους με την Μπάγερν (ξεχωρίζουν τα τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών τη δεκαετία του ’70) και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής (1974) και πρωταθλητής Ευρώπης (1972) με τα «πάντσερ». Η είδηση για την ασθένειά του σόκαρε πραγματικά, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ο Μίλερ πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές και παλιότερα όταν αντιμετώπισε για χρόνια πρόβλημα αλκοολισμού. Τότε, κατάφερε να σταθεί όρθιος και να βγει νικητής από εκείνη τη μάχη. Αυτή που ορθώνεται τώρα μπροστά του, όμως, είναι εντελώς άνιση. Μια μάχη που ακόμη κι αυτός ο τύπος που δεν γέμιζε το μάτι και διέψευσε εκείνους που δεν του έδιναν ελπίδα να κάνει καριέρα, δεν μπορεί να κερδίσει. 

Ίσως το χειρότερο στοιχείο από όλα είναι αυτό που αφορά την ίδια τη φύση και την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι η απώλεια μνήμης. Ίσως δηλαδή ακόμη και αυτήν τη στιγμή ο μέγιστος Γκερντ Μίλερ, να μην είναι σε θέση να θυμάται αυτά που πέτυχε μέσα στο γήπεδο που σε όσους τα είδαν θα μείνουν για πάντα αξέχαστα…